ระบบบริหารงานคุณภาพ

รองรับมาตรฐานระดับสากล

         บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการนำ ระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านการผลิตและบริการ ตามมาตรฐาน มอก. 9001 – 2552 (ISO 9001 : 2008) ที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับนานาชาติ มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุม การติดตามงาน ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กลุ่มลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์