โครงการ depa Mini Transformation Voucher 10,000 บาท
มอบเงินสนับสนุน ให้กับลูกค้าที่ซื้อ Software iHotel ระบบบริหารงานโรงแรม

เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน นี้

– จำกัดที่ 100 ทุน
– ระยะเวลาโครงการ 5 เดือนเริ่ม 15/6/2561
– ต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคล SME สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และพื้นที่ดำเนินการในโครงการฯ (ที่อยู่ของลูกค้า) คือจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา) เท่านั้น
– ลูกค้าที่จะขอรับเงินคืนซื้อซอฟต์แวร์ ต้องยื่นเอกสารดังนี้
1. ใบสมัคร โครงการ
2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (โดยเขียนชื่อประเภทซอฟต์แวร์ ที่ซื้อ ผู้ผลิต บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) และ มีหมายเหตุ รับเงินสนับสนุนโครงการ depa Mini Transformation Voucher มูลค่า 10,000 บาท
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ทะเบียนการค้า – อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามในสำเนา (เอกสารของผู้ซื้อ)
– ส่งเอกสารมาที่ไทยซอฟท์แวร์ และทางบริษัท จะยื่นหลักฐานให้กับทางสมาคม atsi
– หาก หากผ่านการพิจารณา จะแจ้งผลที่หน้าเว็บไซต์ www.depa.or.th
– ทาง ** DEPA จะติดต่อกับทางลูกค้าโดยตรงเพื่อจ่ายเงินคืน 10,000 บาท ภาบใน 30 วัน
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละอียดได้ที่
คุณสมศักดิ์ อมรสิทธิวงศ์ โทร. 0-2575-3959, 08-4130-5444
E-mail: somsak@thaisoftware.co.th
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ www.genius-ihotel.com